Umowa zlecenie dla studenta

W okresie odbywania studiów wielu ludzi decyduje się na dorabianie do budżetu. Trzeba przyznać, że taka postawa jest godna pochwały, ponieważ możliwe jest znaczące odciążenie rodziców z nadmiernych wydatków finansowych. Ponadto wykonywanie pracy uszlachetnia, o czym świadczy wiele źródeł naukowych w tym zakresie. Należy mieć jednak na uwadze, że wybór pracy powinien być skorelowany z profilem studiów. Dzięki temu możliwe będzie nabycie praktycznego doświadczenia, które będzie miało przełożenie w przyszłej karierze zawodowej. W innej sytuacji możliwe będzie dojście do przekonania, że był to czas zmarnowany, którego owocem były jedynie zarobione pieniądze. Z reguły jednak studenci miło wspominają swoje pierwsze doświadczenia w wykonywaniu pracy w rozmaitych branżach.

Rzadko dochodzi do sytuacji, w których student jest zatrudniany w oparciu o stosunek pracy. Wynika to z faktu, że jest to niezwykle niekorzystna forma dla samego pracodawcy. Ponadto wskazuje się, że słuchacze studiów dziennych potrzebują znacznej ilości wolnego czasu na naukę oraz inne działania, które muszą być podejmowane w ramach realizacji programu nauczania. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia wymiaru etatu. Trzeba pamiętać o tym, że aby możliwe było zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, student musiałby świadczyć swoje usługi przez co najmniej 40 godzin w tygodniu. Jak powszechnie wiadomo, jest to praktycznie niemożliwe, dlatego zdecydowanie lepiej opłaca się zatrudnić studenta w ramach kontraktu o charakterze cywilnoprawnym.

Umowa zlecenie dla studenta znacząco różni się od podstawowej wersji tej umowy. Przede wszystkim występują tutaj znacznie rozbieżności natury podatkowej. Co do zasady osoby korzystające ze statusu studenta, które nie przekroczyły 26 roku życia, nie są zobowiązane do odprowadzania zaliczek na podatek. Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest nieprzekroczenie określonej wysokości dochodu. Zwykle wskaźnik ten jest równy kwocie wolnej od podatku. Jeżeli student zarobi choć złotówkę więcej, zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych. Należy jednak wskazać, że działy kadrowe wielkich firm skrupulatnie sprawdzają ten obowiązek, co ma duże znaczenie praktyczne. W przypadku wystąpienia omówionej wyżej sytuacji negatywne konsekwencje poniesienie nie tylko płatnik podatku, ale również sam student. Przekroczenie kwoty wolnej od podatku będzie skutkowało tym, że jego rodzice stracą ulgę podatkową, której wysokość w przypadku wielu dzieci jest znacząca. Dlatego jeszcze przed podjęciem pracy zarobkowej powinien on zbadać, czy nie zarobi w danym zakładzie zbyt dużej sumy pieniędzy.

Kolejna kwestia, która różni obie umowy zlecenie, to problematyka składek na ubezpieczenia społeczne. Co do zasady pracodawca zatrudniający studenta nie jest obowiązany do wnoszenia tych należności. Trzeba pamiętać o tym, że z tytułu pobierania na uczelni wyższej student nadal korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców. Sprawia to, że występuje zbieg tytułów do objęcia ubezpieczeniem. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego zaznacza się, że zapłata dodatkowej składki byłaby niecelowa. Jest to duży profit po stronie pracodawcy. Z reguły w branżach, w których niezbędne jest zatrudnienie osób młodych, status studenta jest dodatkowym asem w rękawie w procesie rekrutacji. Do wielu prac, na przykład przy promowaniu określonych produktów i usług, zatrudniani są tylko studenci. Preferencje w zatrudnianiu tej kategorii osób są dla pracodawców na tyle znaczące, że wiele młodych osób decyduje się na podjęcie nauki na uczelni wyższej jedynie w celu zyskania możliwości poszerzenia swoich możliwości na rynku pracy.

Zdarza się, że w wielkich galeriach handlowych czy punktach usługowych studenci zatrudniani są na okres próbny w ramach umowy o dzieło. Trzeba przyznać, że ten rodzaj kontraktu wiąże się dla nich z mniejszymi gwarancjami. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że zaliczka na podatek jest wtedy odprowadzana wyłącznie w formie zryczałtowanej. Jest to niekorzystna sytuacja dla osób, które mogą korzystać z ulg i zwolnień podatkowych. Zaznacza się, że przy takiej ewentualności wyższa zaliczka oznacza możliwość pozyskania znacznego zwrotu podatkowego. Składki są w każdej sytuacji finansowane przez pracodawcę, dlatego w sytuacji, gdy w umowie występuje ryczałt, możliwa do odzyskania suma jest co do zasady niewielka.

Przy umowie zlecenia niezbędne jest określenie kilku postanowień przedmiotowo istotnych. I tak w każdym kontrakcie tego typu pracodawca powinien w sposób jednoznacznie wskazać, jaki rodzaj pracy ma być wykonywany przez studenta. Na ogół nie budzi to wątpliwości praktycznych. Pracodawcy często posługują się kodami działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Pozwala to na łatwe określenie, jaki rodzaj daniny jest odprowadzany na rzecz państwa. Z drugiej jednak strony niektórzy pracodawcy w sposób skrupulatny wykazują charakter czynności, które mają być dokonywane przez studentów. Wynika to z faktu, iż w przypadku wystąpienia sporu, możliwe będzie wykazanie przed sądem lub innym właściwym organem, że dane działania zostały ujęte w kontrakcie. Pozwoli to w sposób łatwy i przystępny zażegnać ewentualny konflikt, jaki mógłby nastąpić pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia określenia wynagrodzenia. Obowiązujące powszechnie przepisy prawa cywilnego zabraniają zatrudniania studentów za płacę mniejszą niż stawka godzinowa. Jest ona ściśle skorelowana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Taka regulacja służy przeciwdziałaniu wykorzystywania przymusowej sytuacji studentów. Z drugiej jednak strony pojawiła się kolejna patologia rynku pracy, która polega na tym, że obecnie pracodawcy oferują im umowy o dzieło zamiast zlecenia. Jest to niezwykle niekorzystne zjawisko, które z pewnością będzie w najbliższych latach zwalczane przez organy państwowe. Na ogół jednak zatrudnienie studenta wiąże się z licznymi ulgami i preferencjami po stronie pracodawcy, co znacząco uatrakcyjnia zatrudnianie tej grupy zawodowej.

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here